Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 28892082-915.02.03-E.9801693 sayılı Sendika Üyeliği konulu 17 Mayıs 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.
Söz konusu resmi yazıda ”Bilindiği gibi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir.
Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, iş yerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder.” denilmektedir. Aynı Kanunun 30’uncu maddesinde ise; “Sendika ve konfederasyonların üye sayılarının belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Kurumlarca yapılacak tespit; Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır.
Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır. Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir.
Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır…” hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan sendika aidatları ile ilgili duyuruda; kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra (Mayıs ayı maaşından sendika kesintisi yapılmayanlar) mayıs ayının 15’ine kadar herhangi bir sendikaya yeni üye olan personel için, personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı personel modülünde bulunan bordro bilgi girişi formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacağı kararı bağlanmıştır.
Bu hüküm çerçevesinde 13 Mayıs 2019 tarihinde sendika üyelik bildiriminde bulunduğu ve 14 Mayıs 2019 tarihinde sendikaya üyeliğinin kabul edilen aynı tarihte sendika üyelik ödentisini yatırdığı belirtilen ilgilinin sendika üyeliğinin 15 Mayıs 2019 maaşının tahakkuk ettirildiği birimde gösterilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

 

Paylaş